1 oktober 2023
De Onkrant
Onkrant Columns
 
 
 
 
Onkrant Columns opdrachten

laatste update : 25 februari 2022

oorlog in de oekraine – 2 – glasnost in de recyclocratie – het openbaar worden van motor en brandstof – de openbaring van de engel van rusland [new]

oorlog in de oekraine – 2 – glasnost in de recyclocratie – het openbaar worden van motor en brandstof – de openbaring van de engel van rusland - 1 januari 1970

 

oorlog in de oekraine – 2 – glasnost in de recyclocratie – het openbaar worden van motor en brandstof – de openbaring van de engel van rusland


Psalm 49 gaat over de hemelse wijsbegeerte stelt Calvijn, en hij waarschuwt tegen hen die het geluk begeren en daar zoveel behagen in hebben terwijl ze vervreemd zijn van het hemelse. Zij hebben alles wat hun hartje begeert, kunnen al hun wensen vervullen, maar het is maar tijdelijk en zal voorbij gaan als een droom. ‘Ik zal mijn oor neigen tot een spreuk, ik zal mijn verborgen rede blootleggen op de harp,’ zingt de psalmist. Calvijn stelt dat dit over grote en verheven verborgenheden gaat, grote openbaringen van de hemel. We kunnen stellen dat hier de hemelen geopend worden en de mens onderwezen wordt door deze verborgenheden, wat ook een pilaar is van de betere leer van Calvijn, en wat wijst op de glasnost, de openheid, die het fundament is van de reformatie, de perestrojka, die tot Rusland werd gebracht eind tachtiger jaren, waardoor het ijzeren gordijn viel. Er moet geluisterd worden naar de minderheden, wat de ware hemelse democratisering is, tegengesteld aan vleselijke democratie van de meeste stemmen gelden. Er kwam dus een hele andere democratische factor in het spel. Tot verborgen paden komen, niet tot conforme paden komen, daar gaat het om, maar er moet een zekere openheid zijn om anderen te trekken. Anders zou het een ego trip worden. Glasnost geeft transparantie, maar niet om zichzelf tot prooi te maken. Niet om jezelf kwetsbaar te maken. Je hoeft geen parels voor de zwijnen te werpen. Het moet dynamiet zijn om muren op te blazen, ijzeren gordijnen te laten vallen. Glasnost verbindt door onzichtbare bruggen. Wanneer de natuurengelen komen om dit te openbaren kun je niets meenemen, niets van je rijkdom en aanzien, niets van je macht. Alleen de minsten kunnen binnenkomen, en de rest zal wegvallen als een vleselijk omhulsel, als een mantel die wordt afgedaan en in het vuur wordt geworpen. Dat is beeldspraak. Uiteindelijk zal het vleselijke als brandstof worden gebruikt. Het moet de motors in. Daarom zijn vleselijken al zo geobsedeerd met auto’s en motoren. Dat is trouwens iets anders dan een kinderlijke auto obsessie, want die had ik ook, en dat is iets abstracts. Nog steeds heb ik een geestelijke auto obsessie, en een obsessie met speelgoedautootjes, vanwege de profetische betekenis. Maar aardse auto obsessie is uit den boze, want het verwoest moeder natuur. Waarom is er nog zoveel van het vleselijke om ons heen ? Omdat de mens nog moet leren het als brandstof te gebruiken. De mens moet de recyclocratie nog leren. Het moet nog getransformeerd worden, tot nut gemaakt worden. Daarom moet de mens de schoolbanken in om deze verborgenheden te leren, te luisteren naar psalm 49.


Pronk en praal is iets gevaarlijks, stelt deze psalm, want het vreet je inzicht weg. Calvijn spreekt over psalm 49 als het komen van een heldere leer, wat we kunnen vergelijken met de glasnost eind tachtiger jaren, gebracht door de engel van Gorbatsjov. Ze noemden hem ook de brenger van de vrede.


De auto-aanbiddende vleselijkheid is als brandstof van de hemelse voertuigen. Je ziet die link al. Ze gaan zo op in het aanbidden van de voor hun heilige auto, hun god, dat ze erdoor verteerd worden. Er blijft niets meer van hen over. Het is alles waarmee ze bezig zijn. Dat is dan hun leven. Je kan er dwars doorheen kijken om aan de drama te ontkomen. Het is een auto met een jerrycan van brandstof. De dwaasheid der mensen pikt dit niet op, en dan gaat het ophopen, en men is in de brandstof verzopen. Men is totaal vervet, want dat is ook wat het hebreeuwse woord voor dwaasheid betekent, zoals Calvijn al stelde. Calvijn stelde in zijn betere leer dat er weer eerlijkheid diende te komen, en dat wijst ook weer op glasnost, openheid. Er zou een wind komen die ten tijde van Elia ook waaide en die rotsen en bergen uit elkaar scheurde als lappen poppen, zodat het vleselijke zich niet meer zou kunnen verstoppen.


Calvijn stelde dat de geluksdromers die alles over hebben voor geluk in deze wereld zich niet slechts opblazen door zelfbedrog omdat ze zichzelf voorhouden dat ze halfgodjes zijn, maar dat er ook de dwaze toejuiching is van de wereld waardoor ze bedwelmd worden. ‘Hun nakomelingen hebben een welbehagen in hun woorden,’ stelt de psalm. Calvijn stelt dat de vleselijke kinderen de gang van hun vleselijke vaderen volgen en zich niet verbeteren. Dat is een speciale drank die gegoten wordt kunnen we stellen, als xtc door de champagne. Ze spreken dezelfde taal, scheppen behagen in dezelfde dromerijen, stelt Calvijn. Ze houden de ogen gesloten, en zijn bevangen door een beestachtige razernij, stelt Calvijn. Het is hysterisch. Calvijn stelt dat dat hun tijdverdrijf is, te zwelgen in aardse genietingen en zich zo te buiten gaan in beestachtige onmatigheid, zonder zich in het minst te bekommeren om eerlijkheid, en zo worden ze door hun even dwaze nakomelingen toegejuicht. Het wekt een dwaze verzekerdheid in hen op, stelt Calvijn. Hier moesten de profeten de spot mee drijven, stelt Calvijn, opdat het hen niet zou overvallen en meesleuren. Het is een dweepzucht die tot verderf leidt, en ook Johannes Hus waarschuwde ertegen, en stelde dat de enige weg om aan de vleselijke begeerten van de zonde te ontkomen is door het te bespotten, te ontmaskeren, in zijn brief aan Pilsen in Tjechie. Maak het weer tot brandstof. Speel ermee en transformeer het in de recyclocratie. Maak het tot speelgoed, anders zal het je overweldigen en zal je erin verzuipen. De hedendaagse wereld is verzopen in motorolie, omdat ze de motor niet kennen. Weer een eenzame nacht in New York, en weer een.


Bespot de zonde, laat de duivel niet over je heersen, stelde Hus in zijn brief aan Pilsen. Anders ben je al dood. Wij mogen niet het vleselijke bestrijden met vleselijke spot, maar moeten terugkeren tot de hemelse spot vanuit het hemelse woord. Daar ligt de gebruiksaanwijzing van de hemelse motor.


Beuzelachtig is de vleierij waarmee de vleselijken zichzelf misleiden en door andere vleselijke laten misleiden, stelde Calvijn. Ze raken door hun zelfmisleiding en door de toejuiching van anderen bedwelmd, en worden zo verzameld in de graven van hun vaderen, als schapen in een schaapskooi. Zo blijven ze aan de aarde en het wereldse kleven omdat ze geen verlangen hebben naar de hemel. Ja, dan ben je al dood. Verlangen naar de hemel is een teken dat je nog leeft.


Ze zijn zo in duisternis omhuld, en dat is een hele gevaarlijke dood, namelijk de dood van de goddeloosheid, stelt Calvijn. Dit is teveel geloof hechten aan vleiende woorden, in plaats van ons oor verlenen aan de vermaning van de profeten. Ze waren zo voortreffelijk geschapen, maar ze lieten het bederven en vernietigden het, doordat ze zich afkeerden van de gebruiksaanwijzing. Calvijn noemt het ondankbaarheid. De mens heeft misbruik gemaakt van de hemelse gaven, en het verkocht, en zo worden zij uiteindelijk als de beesten, als hun ijdele eer wordt weggenomen, stelt Calvijn. Wat een tragiek, mensen, wat een drama.


Ik had een droom over psalm 49. Zij kwam als gids en begeleider, en sliep met mij in een bed. Wij waren van een hemelse band. Ook de engel van Rusland was van de hemelse band. Deze engel kwam in de vorm van mijn vechtleraar van vroeger, en hij was hemels dronken, en hij was woedend. Zijn ogen hadden transparante vlekken in allerlei kleuren, die gewoon zwarte gaten waren, en ik dacht toen ik erin keek : ‘Wat gebeurt hier, wat is dit ?’ Allerlei dingen begonnen te veranderen. Je keek er gewoon helemaal in weg, je werd gewoon in deze ogen opgezogen. Herinner je mijn droom over de man met het brood die vanuit het kasteel kwam en telkens naar een keuken in een huis dichtbij ging om daar het brood neer te kwakken ? Het was dezelfde man. De hogere nordics gaan terugkomen. We hebben het over de glasnost, de openheid, de onzichtbare bruggen. Die man was overal. Het is de engel van Rusland, en hij blijft herhalen, blijft de aandacht trekken. Wij moeten leren van het raadsel van Rusland.


De band zou optreden in een school. Psalm 49 was er, en de engel van Rusland, en ik liep naar achteren in de school, door de gangen. Er waren ook woningen op de school. Er waren ook winkels en werkplaatsen. Ik kwam bij zo’n werkplaats en ik zag een jongen die ik kende van vroeger van het college, en hij begon toen in een andere jongen te veranderen. Hij bleef maar tegen me aanpraten, en ik wist niet eens wat hij nou zei of bedoelde, maar ik zei toch zo van : ‘Ja, dat is zo.’ Toen begon hij in Menno te veranderen, een klasgenoot van vroeger, die achter het college woonde, en die ook vegetarisch was. En ik sprak heel lang met hem, maar ik wist niet waarover het ging, maar ik zei toen dat we alles vanuit de goddelijke wereld zouden moeten laten stromen, en toen zei hij : ‘Ja, Allah.’ En toen begon hij over Allah te praten. Het was de engel van de islam, en ik noemde hem broeder, en we omhelsden elkaar heel lang. We waren inmiddels buiten de werkplaats in een soort centrum tussen de winkels. Hij behoorde ook tot de hemelse band. Dat is wat glasnost betekent : openheid, onzichtbare bruggen. We moeten een zekere Rusland factor hebben, en een zekere islam factor, en een zekere Israel factor, van psalm 49. Op de pilaren van de betere leer van Calvijn en Hus moet het dak van de Glasnost komen. Onthoud dat de man met het brood in mijn droom uit de middeleeuwen kwam : de bibelebonse pap. Ik ontwaakte met een engelenlied van de glasnost. Er waren allemaal engelenkoren die het volkslied zongen van de glasnost. Deze revolutie werd aan het eind van de tachtiger jaren en begin van de negentiger jaren gebracht door Gorbatsjov. Toen werd het dak gelegd. Hier hadden de wilde jongens voor gestreden. Hiertoe waren de hemelse liederen van de tachtiger jaren gekomen. Maar de mens begreep nog niet wat het dak inhield, want ze kenden nog niet eens de pilaren. Nu pas is het tijd om dit hemelse gebouw te bespreken, van de glasnost en de perestrojka, openheid en reformatie.

onze twee moeders : moeder reformatie en moeder regressie - 1 januari 1970

onze twee moeders : moeder reformatie en moeder regressie


Wees als een kind, en wees de minste, opdat je bewaard blijft tegen de hoge snob-graad die rondwaait in deze wereld, zoekende wie hij zal verslinden. Als natuurvolkeren kinderboeken onder ogen zouden komen, dan zouden ze de dierentotems erin opmerken en de hieroglieven, en zouden ze het vergelijken met hun eigen wandschilderingen, en dan zouden ze door deze amuletten beschermd zijn tegen de buitenwereld waar het medische wereldrijk raast, zowel als een brullende leeuw als een engel des lichts, zoekende wie hij zal verslinden. Uw vijand slaapt niet.


Vannacht had ik een droom over dokter Snuggles en zijn vliegende en springende paraplu met het eendenhoofd. De paraplu was nu ook een soort schrift of dagboek waarin tekst opgeschreven kon worden. Het water staat voor de lagen van de geschiedenis, en de watervogel staat voor de vergeestelijking van de geschiedenis, de verhemeling. Dat is wat het ware gedenken en belijden is. Er valt nog veel te leren van de geschiedenis, en nog veel te veranderen. De mens is namelijk een product van de geschiedenis.


Gedenk en verdiep, ga eerlijk en creatief met de geschiedenis om, anders is het niet eerlijk. We mogen niet slechts gedenken, maar moeten het ook overdenken en er het beste uithalen. De geschiedenis heeft groot potentieel. Er is veel gegeven wat de mens over het hoofd heeft gezien, omdat de mens een modernistische snelheidsduivel is, maar die dromen en luchtballonen die de mens illegaal heeft gegrepen zullen uit elkaar spatten. Het is slechts tijdelijk genot, als een drugstrip. Zorg daarom dat je vastigheid en eeuwigheidswaarde in je leven krijgt. Voedt je innerlijke kind en steek je neus er niet voor in de wind vol van smetvrees.


Leer Moeder Reformatie en Moeder Regressie (Terugkeer) kennen, die in de geschiedenis waren gegeven. Ik had vannacht een droom dus dat dokter Snuggles was gekomen. De wereld was een regenboog wereld. Ik bevond me op een parallelle nordics planeet waar alles anders was. Ik leefde in mijn eigen ouderlijk dorp, maar het was nu genaamd ‘Schors’. Een nicht kwam logeren aan de voorkant van het ouderlijk huis, met haar sta-caravan, die uit twee afgescheiden delen bestond. Het had een lang deel en een kort deel. Alles stond vol met uitvindingen van dokter Snuggles, ook in het ouderlijk huis, en aan de voorkant en achterkant, in de tuinen, en er hing een veel betere sfeer, een vakantie sfeer, geen drama en dogma. De voorouders spreken door zulke verhalen, maar de mens herkent het niet, en vindt het kinderachtig. Ze voelen zich er te oud voor, en pikken zo de boodschap van de voorouders niet op. Dat is aangeleerd gedrag, want natuurvolkeren zouden het wel oppikken. Het begon allemaal dat ik een baby onder mijn hoede had gekregen met de stem van een dolfijn, in de droom. Ik moest de baby veel knuffelen en kusjes op het voorhoofdje geven. Het was het innerlijk kind van een reformator : Heinrich Bullinger (1504-1575), de opvolger van Zwingli. Ik zag toen dat dit allemaal voorstroomde vanuit zijn leven, vanuit de geschiedenis. Hij had zijn innerlijk kind teruggevonden, en het had de geschiedenis betekenis gegeven. Nu, dat heb ik ook weleens met Groen van Prinsterer uit de jaren 1800 meegemaakt, die ook tot zijn eeuwige jeugd was gekomen. De reformatoren zijn geworden als een kind, maar wat doen wij ? Of doen wij nog mee met de valse volwassenen spelletjes die hun eigen innerlijk kind hebben vermoord, en ook graag de innerlijke kinderen van anderen om zeep helpen ? In wat voor een afschuwelijke wereld leven wij ! De mens is te ver gegaan, op een joyride. We hebben het veel gezegd, maar de mens luistert niet. 


Bullinger stond naast Luther en Calvijn, maar was minder controversieel. Ik had de baby in mijn armen, in de droom. Ik was bij de baby. De baby lag op een groot bed. Het was alsof ik een dolfijn in mijn armen had, en het brak een wereld open in mijn hoofd. Dit kind kwam uit het water. Het was een bijzonder kind. ‘Ik heb u uit het water getrokken.’ (wat eens tegen Mozes werd gezegd, een reformator in het OT).


Bullinger noemde de hemelse kerk de vrouw en moeder van God, maar ook de maagd, in de zin dat ze niet gehecht is aan het vleselijke, en het vleselijke heeft overwonnen. Hij spreekt van een triomferende en militante kerk, die met de heilige geesten is, triomferende over de wereld, de zonde, het vlees, en de duivel (de personificatie van de zonde), waardoor ze nog steeds zicht hebben op wat God is, want de zonde is een misleidende macht voor een ieder die door haar is bedrogen. God wordt door Bullinger omschreven als een woord voor de volheid van alle dingen, de volkomenheid (We kunnen dan ook aan het voortijdse woord Amalek denken, dat het goede zich ook hemels zal ‘verstenen’ tot volledigheid, tot de hemelse stenen die ook zoveel hemelse warmte in zich opnemen). 


Als we het dan over self-development hebben, dan kan dit niet zonder te komen tot de kernen, anders worden we afgeleid. Het gaat, zoals Lenin zei, om de juiste schakels voor het juiste moment te nemen, oftewel de hemelse logistiek. God is dan een metafoor, een woord in de gesprekstaal, voor deze kern of kernen. Kom tot je kern-zelf, je hoogste potentieel, en laat je niet afleiden tot lagere plannen door sluwe verkoopmannetjes, sluwe verkooptruukjes, want er is is ook heel veel self-development om je een slaaf van de wereld te maken, een slaaf van het vleselijke. Kom daarom tot de hemelse moeder van reformatie en zelf-reformatie, opdat het op een natuurlijke manier mag verlopen. In haar baarmoeder wordt je gevormd, en dan zal zij je beschermen tegen het kwaad en de leugen, en je opvoeden in de hogere self-development. Er is hogere reformatie, lagere reformatie en zelfs deformatie. Ga dus voor de hogere reformatie, opdat je niet tot een lager plan komt. Haal het beste uit jezelf. 


Bullinger stelde dat de hemelse kerk de verzameling was van alle heiligen die geweest zijn, er nu zijn, en die zullen zijn, dus het gaat door alle barrieres van tijd heen. Weer kunnen we stellen dat de geschiedenis de geestelijke wereld is, dus het is nog niet voorbij, en er is nog een oorlog te voeren. Er is nog reddingswerk te doen, er zijn nog vele contacten te leggen. Dat is wat we het shamanisme noemen. Als je je alleen maar richt op de mensen die nu bestaan, de mensen die je om je heen hebt, hoe arm ben je dan ? En dit alles begint bij het innerlijke kind, want het kind heeft nog steeds het natuurlijke, en creatieve contact met het hemelse, door de verbeelding, en heeft hierin een moeder nodig om dit in de juiste banen te leiden. Het is niet de bedoeling dat wij overmatig kind zijn, maar in de juiste balans met het zijn van een moeder. Beide facetten mogen wij in onszelf ontwikkelen, in de grotere context van de hemelse natuur, en dit is wat ware self-development is. Laat het geen vlees-development zijn, of zonde-development, of leugen-development, maar ontwikkel het kind in je, en ontdek je moeder eigenschappen. Zorg goed voor je zelf, want een ander zal het niet doen. Hierin mag je putten uit het inmens grote reservoir van de eeuwige en oneindige kennis van de natuur door de eeuwen heen gegeven. Het is een grote opdracht om dit te ontcijferen. Aan veel puzzelwerk ontkomen we toch niet. Vraag om kennis boven genezing, want de ware genezing ligt in de kennis, en die zal zeer zeker ook niet overmatig zijn, omdat de mens ook moet leren zijn kruis te dragen en het tot sieraad te strekken, het te gebruiken om zijn of haar gaven aan te wakkeren en hemelse verbindingen te maken die de mens verder zullen helpen en leiden.   

  calvijn en de engel van de reformatie - 1 januari 1970

 

calvijn en de engel van de reformatie


Calvijn stelde dat de mens onder invloed van hoogmoed zich loskoppelde van de hemel om zo door valse inbeelding een eigen kracht op te wekken. We kunnen stellen dat dit een drugsmatig parasitair schijnleven is wat dan wordt opgewekt. Dat is ook wat we om ons heen zien. Het is een tijdelijke illusie. Stolen car heading for the car crash. In deze verblinding, stelt Calvijn in zijn commentaar op psalm 29, steken de aanzienlijken hun horens op tegen de hemel, de natuurlijke betekenis verdraaiende en verduisterende met nietsbetekenende toelichtingen. Zo mist het zijn doel, zo glijdt het er langsheen. Dat is ook wat deze pleiadische realiteit is. Men heeft gezaaid op de akkers van een vleselijk rigil kent, en men oogst de versteende pleiadische realiteit. Men zaait op de akkers van het vlees dus, en oogst de dood, de schijnrealiteit, en die is tijdelijk, als een sluier over de ogen. Het is een slijmrealiteit waarin het vlees beloond wordt en veren in de kont wordt gestoken. Daarom wees de psalmist terug op de werken van de natuur in psalm 29.


Calvijn stelt dan dat als de psalmist het heeft over de heerlijkheid van het heiligdom in vers 2 dan gaat dat niet zomaar over de hemel, maar over de tent van het getuigenis, versierd met de tekenen van God’s roem. De mens moet niet alleen zijn hart offeren aan de hemel, maar ook zijn mond, zijn tong, zijn belijdenis. Waar het hart vol van is stroomt immers de mond over, en dit is allereerst tot de hemel, een getuigenis en belijdenis tot de hemel. Nu zou dit allemaal geen zin hebben als wij onze oren en ogen niet hebben geofferd aan de hemel, anders worden die nog steeds afgeleid, en spreken die nog steeds vleselijk, hun doel missende. Heeft u het niet opgemerkt, al het ijdele geklets van hen die hun oren en ogen niet aan de hemel hebben geofferd ? Zij bevredigen hun oren en ogen met de dingen der wereld, met de massa media, als consumenten van het vlees. Daar stroomt ook hun mond van over. Je kunt zien waar hun hart vol van is aan datgene waar ze het telkens over hebben.


Allereerst moet je leren kijken en leren luisteren. Eerst moet het oor spreken, anders stroomt er slechts vuiligheid uit de mond. En het oor spreekt van wat hij gehoord heeft, als een getuigenis van de hemel. Laat dat onze ware belijdenis zijn. Laten wij niet tot lippendienst komen, maar allereerst tot orendienst, en dan niet de orendienst tot de wereld, maar tot de voeten der hemel, oftewel het herdenken van het kruis van de geschiedenis en daar lering uit trekken. Gedenkt het kruis. Laat dat je belijdenis zijn.


Deze stem is vruchtbaar, zien we in psalm 29, het doet de hinden jongen werpen. Terwijl de stem van de wereld de stem van de dood is. Die stem draait alles om, leidt de mens tot nutteloosheid. Waar is het de mens allemaal om te doen ? Al die grootspraak. Deze stem is onvruchtbaar. Deze stem wekt schijnvruchtbaarheid op, en schijnveiligheid. Deze stem is de waanzin zelf. Dolle mannen met bijlen. Calvijn stelt dat het een snode ondankbaarheid is de stem van de hemelse natuur niet op te merken. Deze stem wordt in de ware kerk bezongen, de kerk van het hart. Vergeet dan alle uiterlijkheden maar.


Er was een valse kerk op de aarde gekomen, een vleselijke kerk, en dit was zeker niet zwart-wit, maar dat was de westerse katholieke kerk, die ook veel goede dingen had. Met de reformatie kwam de engel Anema tot de aarde, die door Calvijn sprak, en de ware hemelse kerk bracht, maar aan Calvijn ontbrak zoveel. Het was allemaal nog niet uitgewerkt, en er spraken ook duivelen door Calvijn. De engel Anema moest de mens verlossen van het zijn van een zaaier op de akker van het vlees, van het pad van Rigil Kent tot de Pleiaden waarop de mens versteende tot een gruwel. Deze engel bracht een arrestatie bevel uit, en een ontslag. De mens moest ontslagen worden van dienst tot de vleselijkheden van de katholieke kerk waarin de mens verstrikt was geraakt. We mogen de hemel danken voor het zenden van deze engel. Zo mogen wij parelduiken in de reformatie, en ons niet als blinde, bijgelovige zotten ons er zomaar aan overgeven, want ook de reformatie werd al snel overgeorganiseerd, en was dit al in zijn wortels. Er waren twee stromen in de reformatie : een stroom van leven en een stroom van dood. Het komt aan op zuivere onderscheiding.


Calvijn stelde dat er in de gehele wereld, behalve bij de Joden, geen licht van ware vroomheid is geweest, want al wat zij spraken over godsdienst was niet alleen zonder leven, maar grenste aan het dwaze. Daarom moest de stem van de hemel het woud ontbloten, in vers 9. Aan het einde van de psalm bespreekt Calvijn de hemel als zijnde ondersteunend, koesterend en bevestigend, en doet kennen al wat dienstig is om het leven van de gelovigen te beschermen. Voordat wij oordelen : hebben wij wel daadwerkelijk liefgehad, hebben wij gekoesterd, of hebben wij dat allemaal overgeslagen en doen we daar allemaal niet de moeite voor ? Hebben wij er alles aan gedaan om hen die wij oordelen te ondersteunen ? Koestering leert kennen. Kennen wij hun draagkracht of zijn wij zo hardvochtig dat wij meer van hen vragen dan zij konden dragen ? Laat het oordeel bij jezelf beginnen, en besef dat elk daadwerkelijk oordeel voorkomt vanuit volkomen hemelse koestering en liefde. Zoals een lied uit de tachtiger jaren stelde dat de taal van de liefde koeler is dan een ijsje, en warmer is dan de zon. Ben je in deze balans of ben je doorgeslagen naar een eenzijdige, extreme kant van het verhaal, met je oren gesloten, en je mond aan de drugs. Ook het snelle oordelen is een drugs waarbij je op zoek bent naar een zondebok om je eigen plichten op af te schuiven. Dat is toch veelal wat het westerse conformistische christendom is, een bijgelovige zondebok cultus, een gevaarlijke drugs die de ziel bederft. Dat is nog steeds de drugs van de katholieke veelvraterij. Hiertoe was de engel Anema gekomen om dit de kop in te drukken, maar wat hebben wij met deze engel gedaan ? Deze engel slaapt onder de Nederlandse rivieren in zware coma. Laten wij door onze gedachtenis aan dit kruis deze engel weer tot leven wekken.

de eerdere reformatie – de hussitische oorlogen in bohemen (tjechie) - 1 januari 1970

 

de eerdere reformatie – de hussitische oorlogen in bohemen (tjechie)


Oh my god, vandaag de dag moet er zelfs in de kerk geevangeliseerd worden, zending bedreven worden, omdat ze zo afgeweken zijn. Denk aan al die kinderen die in deze gestichten moeten opgroeien, totale horror. Heb je een hart voor ze ? Ken je zelf het evangelie al ? Heb je wat te prediken ? Kun je deze kinderen helpen, of laat je ze aan hun lot over ? Ze raken verdwaald op de kermissen van ijdelheid. Ze leven als armen, leven als dieren. Heb je een hart voor ze ? Je kunt ze niet helpen dan door onderwijs.


Dat is ook de oorspronkelijke betekenis van het avondmaal, het onderwijs. Het was niet letterlijk. Jozef gebruikte zijn zilveren beker om erin te schouwen, hemelse orakelen te zien (gen. 44:5). Het avondmaal was een beeld van het hemelse woord en de profetie. Maar de mens heeft het verletterlijkt en het leidde tot gulzigheid en dronkenschap.


Johannes Hus streed tegen de tafelschuimerij en de daarbij horende simonie (geesteshandel) van de katholieke kerk. Hij woonde in Bohemen, Tjechie, onderdeel van het Roomse rijk, wat ook steeds meer het Duitse rijk werd genoemd. Hij werd opgepakt door de geestelijke elite en in Konstanz op de brandstapel gezet. Konstanz ligt in Zuid-Duitsland, in Baden-Wurttemberg. Hij was een eerdere reformator in de jaren 1300 en 1400. Ook Hieronymus van Praag werd opgepakt en kwam ook in Konstanz op de brandstapel terecht. Dit is ook de reden waarom de verdere reformatie in Duitsland gebeurde, want hier was het bloed van de reformatorische martelaren gezaaid. Luther wijst ook op Hus als zijn inspiratie. Er is dus nog een laag onder de Duitse reformatie, in de ondergrond, daar waar de moddermannen leefden, in de jaren 1400. Na de dood van Hus en van Praag waren de Hussieten woest. Zo begonnen de Hussitische oorlogen. De Hussieten hadden wagen-forten gemaakt van huifkarren, als rijdende forten dus. Deze oorlogen liggen dus nog onder de tachtigjarige oorlog, en liepen van 1419 tot 1434. Uiteindelijk leidde dit tot een alliantie tussen de katholieken en hussieten in Bohemen. De hussieten werden eindelijk erkend door de katholieken. In het eeuwig evangelie zien we die samenwerking ook weer terug. Er zijn zowel katholieke elementen als hussitische elementen die op elkaar inwerken in het hemelse sieraad. We mogen nooit te zwart wit worden.


We moeten blijven schouwen in de beker van het avondmaal. Als je in de urim kijkt, het woord, om zo diepte en verbanden te vinden, dan kom je zo tot de thummim, de profetie. Blijf dus kijken in de geschiedenis, in het vleesgeworden woord, maar ga dit woord niet verheerlijken en verabsoluteren, maar kom tot het verborgen manna. Daarvan is het avondmaal een beeld, van de propositie, de diepere waarde, de profetie, oftewel de verwerking ervan.


Waar sta je ergens in deze oorlog, in deze studie opdracht, het schouwen van de steen ? Of kom je slechts tot de uiterlijke, ijdele vormen ervan om je erdoor te laten bedriegen ?


God en Jezus zijn niet zomaar personen maar titels, graden of trofees van een zeker spel uit de kerkgeschiedenis, en uiteindelijk zijn het principes. We hebben de wisselwerking besproken tussen het onderwerpen hieraan, door zelfverloochening, de wording, het zijn, en het ontvangen, het hebben. Op dit slagveld gaat het vaak mis, dat mensen vastgroeien aan een kant, in een extreem. Vandaaruit gaan ze hallucineren, want het is zware drugs. Daaruit vormen zich ook de kerken en anti-kerken. De mens moet leren channelen, maar ook leren het te behalen, want het is een spel. Het moet dus gewonnen worden en niet zomaar dat het je op de jas gespeld wordt. Heb je het wel echt gewonnen, verdiend, of waan je gewoon, als een soort spijbelkunstje ? Heb je je examen wel goed doorlopen ? De mens kan zich niet zomaar alles toeeigenen. Daar komen de grootst mogelijke ongelukken van. De mens moet de technologie kennen.


Ik sliep half. Ik had een soort droom terwijl ik dieper in slaap viel. Ik was in de gang van het huis en buiten was het overweldigend helder weer. De voordeur stond een beetje open en er begon een soort witte rook of witte stof binnen te komen. Door de opening kwam een textielen zak waar alleen twee gebruikte zakdoekjes in lagen. Ik ging toen naar de kamer en ik merkte dat ik begon te zweven en kon vliegen. Er was ook nog iemand anders die ik kende, en die begon ook te zweven. Het was een beveiliger. Ik dacht : ‘Als er nu maar niks geraakt zal worden,’ want er stonden allemaal beeldjes ook op kastjes. We hebben toen het raam opengezet en zijn naar buiten gevlogen. We moesten weg uit Konstanz.

 

(raadpleeg het forum voor de bijlagen)

zondag 47 en de betekenis van Piet Hein en de zilvervloot - 1 januari 1970

 

zondag 47 en de betekenis van Piet Hein en de zilvervloot


Wat betekent dat, de zilvervloot winnen ? En heb je het zelf al gewonnen ? Piet Hein had het helemaal niet zo op die juichers. Hij was er een beetje boos over, want ze hadden er zelf weinig toe bijgedragen. Ze wilden van hem een soort Jezus Christus maken, een nieuwe afgod, maar dat wilde hij niet. Ze moesten zelf de zilvervloot maar winnen. Hij legde de vinger dus op de zere plek.


Eigenlijk was het dus niet zomaar Piet Hein die de zilvervloot had gewonnen, maar de orkaan van 1628 die de zilvervloot al uiteen had gedreven. De schepen van Piet Hein hadden vaak namen van leeuwen, zoals de Witte Leeuw, de Zwarte Leeuw, de Gouden Leeuw, de Rode Leeuw, en de Griffioen, de vliegende leeuw. Op 7 september 1628 wordt de Spaanse vloot uiteengetrokken door de orkaan en daarna neemt Piet Hein de zilvervloot in. 


Het schip de Witte Leeuw komt als eerste in aanraking met de zilvervloot, en daarna volgt de rest. De Witte Leeuw is dus een historisch schip, wat ook in het Eeuwig Evangelie wordt besproken, in Savaninen 24 :


8. Zalig zijn zij die de tijden van de witte leeuw hebben bereikt en Spricht liefhebben.

9. Ja, zij kennen de lusten des Heeren. Tot Spricht bent gij genaderd, en Spricht zal de mate van behoudenis meten.

10. Ja, want Hij is de kleermaker des Heeren, en Hij heeft u overgeleverd aan geestelijke strijd.

11. Ken dan Zijn wapenrusting en leer het goede te behouden.

12. Zalig hen die het goede bewaken en hen die Spricht beminnen.

13. Kent gij dan de schatten van Spricht ? Uit Zijn Schatkamers komen de bliksemen des Heeren voort.


Bij Amerika kwam de zilvervloot terecht in een Noordelijke orkaan. In de baai van Matanzas, ten Noorden van Cuba, werd de zilvervloot toen door Piet Hein ingenomen.


Heb je de orkaan van 1628 al in je hart ontvangen om de vleselijke werken uiteen te drijven en dat wat ze verborgen houden in te nemen, het beloofde land ? Dit is dus een studie opdracht.


‘Uw naam worde geheiligd,’ gaat zondag 47 over. Zoals we zagen gaat dit gebed over de geschiedenis, dus wij moeten de geschiedenis waaruit wij voortkomen heiligen, de hemelse lijnen erin gaan ontdekken en navolgen. Het pad is al gelegd. Wij hebben een hemelse moeder of vader gegeven. Zondag 47 stelt dat we zo die naam niet lasteren, niet ijdel gebruiken. Nalatigheid is ook een vorm van ijdelheid, als wij onze hemelse vader en moeder niet willen kennen, en zomaar vooroordelen over hen hebben, hun kruis niet hebben opgenomen. Dan zijn wij vol met ijdele beelden over hen door gebrek aan kennis. In het kort zegt deze zondag :


Vraag 122: Wat is de eerste bede?
Antwoord: Uw naam worde geheiligd. Dat wil zeggen: geef ons ten eerste dat wij
U op de juiste wijze kennen en U heiligen, om al uw werken, waaruit uw wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid helder stralen. Vervolgens dat wij ons gehele leven, onze gedachten, woorden en werken, daarop richten dat uw naam om onzentwil niet gelasterd wordt. 


Feenstra stelt bij deze zondag dat het om het kennen en herkennen gaat. Herkennen wij onze hemelse vader of moeder ook in de geschiedenis ? Of gooien we de gehele zilvervloot overboord alsof het zonder waarde is ? De mens moet leren ziften, leren onderscheiden, leren kennen en herkennen. Feenstra stelt dat de hemel zowel in de storm werkt als in de stilte. Hij stelt daarbij dat we niets hebben aan een praatchristendom, maar dat we hebben te strijden tegen werelddienst en wereldgelijkvormigheid.


Als we het over geschiedenis hebben dan hebben we het niet alleen over de vaderlandse en moederlandse geschiedenis, en ook niet alleen maar over kerkgeschiedenis, maar ook over kunstgeschiedenis. Er zijn een heleboel mensen die geen gevoeligheid hebben voor kunst, en zich dus ook niet verdiepen in kunstgeschiedenis, terwijl de hemelse kunst een zintuig van de gnosis is. We hebben dus te maken met kunstbarbaren en kunstpiraten. 


Als Kate Bush het in 1985 heeft over kleine aarde, waar heeft ze het dan over ? Nederland kun je zien als een miniatuur aarde, als de kleine aarde. Als ze het dan in haar lied Hallo Aarde heeft over dat ze stormen ziet vormen over Amerika, die naar de zee gaan, dan gaat dat over 1628, en een goede exegesis zou dan zijn dat de kleine aarde Piet Hein is die zo de zilvervloot nam. Piet Hein zijn naam is klein. Dat is ook hoe het lied begint, namelijk met gesprekken van reddingswerkers of soldaten. Nederland werd zo gered van de Spaanse overheersing, waar het hele album over gaat.


Aan het einde van het lied Hallo Aarde spreekt ze ineens in het Duits over dat de mens dieper moet gaan, want daar ergens is een licht, wat overigens in andere liederen van het album het kleine licht wordt genoemd, dus weer een beeld van Piet Hein. In het Duits spreekt ze, omdat zoals gezegd dit allemaal te maken heeft met de verdieping van de Duitse reformatie, dus ook de Heidelbergse catechismus. Moeder Aarde roept dus de mens naar Duitsland voor een opdracht.


De kunstbarbaren willen dit allemaal overslaan, het hele Piet Hein mysterie. Ze willen niet naar Heidelberg. Ze willen de kunstgeschiedenis niet in.


Het lied Hallo Aarde is vol met monnikenkoren om te laten zien dat we met de kerkgeschiedenis te maken hebben. Hier komen dus vaderlandse, moederlandse geschiedenis, kerkgeschiedenis en kunstgeschiedenis tezamen. 


Kunstbarbaren, zij die de kunstgeschiedenis verachten, staan schuldig aan het verbreken van het derde gebod, gij zult de hemel niet ijdel gebruiken, gij zult niet nalatig zijn naar de hemel, waar zondag 36 ook over gaat. Ook staan ze schuldig aan sabbatsontheiliging, oftewel het verbreken van het vierde gebod, waar zondag 38 over gaat. Juist in het sabbatsprincipe worden de vleselijke werken ontkracht, maar die houden de kunstbarbaren juist in stand. Zij strijden en werken in het vlees tegen de hemelse kunst. Daarom moet de orkaan van 1628 terugkeren. 

zondag 42-44 en het vijfde seizoen - 1 januari 1970

  

zondag 42-44 en het vijfde seizoen


In zondag 42 wordt de diefstal in een adem genoemd met gierigheid, en wordt er opgeroepen te zorgen voor de armen en behoeftigen. Kersten wijst op Kain bij zondag 42 : ‘Ben ik mijn broeder’s hoeder ?’ Ook nalatigheid ten opzichte van onze naasten is diefstal. 


Wij spreken dus over een communistisch evangelie, als een commungelie, waarin alles eerlijk verdeeld is, want overmatige rijkdom, rijkdom over de grenzen heen, is ook diefstal. Er moet dus een hemels communisme zijn. De beer is daar een beeld van. De beer draagt de gave van hemels communisme, als cirkels in vele lagen, want er zijn vele gebieden waarop dit communisme toegepast moet worden. Dit natuurcommunisme strijd tegen hen die het commungelie hebben verworpen, de volgelingen van Kain die zeggen : ‘Ben ik mijn broeder’s hoeder ?’ Zij leven in grote nalatigheid.


We hadden het over de droom dat er een oorlog was in de vijftiger jaren en dat de mens moest vluchten tot de zestiger jaren voor de missing link, namelijk empathie. De oorlog was de Koreaanse oorlog tussen orthodox, aards communisme en kapitalisme, tussen Noord en Zuid. Die oorlog liep van 1950-1953, en die liep over in de Vietnam oorlog in 1955. Amerika offerde zoveel van haar zonen in die oorlog dat er in de zestiger jaren het hippie tijdperk aanbrak. De jaren vijftig waren groot communistisch gerommel, dus de mens moest wel tot het commungelie komen van de zestiger jaren, de hemelse beren. Het was een strijd tussen educatie en propaganda, een strijd tussen hemels onderwijs en aardse reclame. Beren zijn communistische beesten, en hierin is het een strijd tussen de aardse, vleselijke beren en de hemelse beren. Het gebod tegen diefstal, het achtste gebod. Waar rijkdom tot diefstal wordt, daar komt Robin Hood. Dit is een onderwijs-communisme, dat iedereen recht heeft op gnosis onderwijs, niet alleen de rijken. Het is dus een strijd tegen het marktwezen wat ze van god en gnosis hebben gemaakt. Daartoe komen de hemelse beren, roofdieren, dus ze zullen geen genade hebben. Ze zullen hun taak uitoefenen waartoe ze geroepen zijn.


Hemelse beren grommen tegen de mens. Ze zullen het vlees niet ontzien. Ze zullen veel vlees eten. De mens moet terug tot de zestiger jaren, en zo terug tot Heidelberg, en zo terug tot de wilde sabbathen in de wildernis van Sur. Als we het over het hemelse communisme hebben dan hebben we het over het catechetisch onderwijs, de zondagen, de wilde sabbathen, waarin de werken van het vlees uitgeschakeld zijn, buiten werking zijn gezet. De beren zijn dus de dragers van de cirkels van de wilde sabbathen. Elke cirkel heeft zijn eigen gebied, zijn eigen thema, zijn eigen vak. Het is belangrijk dat de mens terugkeert tot de zondagsschool, en zo tot de sabbathenschool. Zo mag de mens het beren medicijn ontdekken en toepassen. Dat is iets shamanistisch. Pastoraal verzuim is een grote gruwel, want dan wordt de mens tot een mammondienaar, tot een dief. ‘Ben ik mijn broeder’s hoeder ?’ Dan is de mens een volgeling van Kain, die zijn broeder vermoordde. Een koud hart kan dit doen. De mens ziet het niet, maar zielenmoord, karaktermoord is een feit. Jezus was daar heel duidelijk over. 


Ook iemand onthouden van de waarheid is diefstal, en staat ook gelijk aan liegen, want je geeft zo iemand dan ook aan de leugen over. Iemand onthouden van onderwijs is dus het breken van het negende gebod van ‘gij zult geen vals getuigenis spreken,’ waar zondag 43 over gaat. 


zondag 43
Vraag 112: Wat wil het negende gebod?
Antwoord: Dat ik tegen niemand een vals getuigenis afleg, niemands woorden verdraai, geen kwaadspreker of lasteraar ben, niemand lichtvaardig en zonder wederhoor veroordeel of laat veroordelen. Maar dat ik alle soorten leugen en bedrog als werken van de duivel zelf vermijd, als ik niet de zware toorn van God op mij wil laden. Evenzo, dat ik in rechtszaken en alle andere handelingen de waarheid liefheb, eerlijk spreek en getuig en ook de eer en de goede naam van mijn naaste naar mijn vermogen verdedig en die bevorder.


Hoe houdt men deze zonde veilig ? Door de race-drugs, door het race-vlees, maar dit is slechts een tijdelijke schuilplaats. Deze drugstrip zal niet voor altijd duren, maar heeft een einde, en dan is er het skelet met de rekening.


Zondag 42 noemt verkwisting ook een vorm van diefstal. Het gooien van paarlen voor de zwijnen is dus ook diefstal, en zo ook een vals getuigenis, als misbruik van het getuigenis maken. Iemand teveel geven of iets aan iemand geven wat voor iemand anders was bestemd is ook een vorm van diefstal en leugen. Iemand overmatig verwennen is dat dus ook. Het hemels communisme komt hiertegen en prikt door al die valse vrijgevigheid heen, al die valse getuigenissen. De beer heeft daar geen respect voor en gaat dan over op de aanval. Er zijn vele valse geschenken in die zin. Zo brengt de mens de ander onder een vloek, en zo zichzelf. De mens bepaald niet wat een leugen is. Vaak wordt symboliek voor leugen uitgemaakt, vaak wordt ware hemelse profetie voor leugen versleten, omdat de mens het niet begrijpt en verkeerd uitlegd. De mens draait alles om. De stad noemt de leugen waarheid, en de waarheid leugen.


Kersten noemt psalm 25 :


12 Wie is de man die de Here vreest?

Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen.


Ook noemt hij psalm 15 :


1 Here, wie mag verkeren in uw tent?

Wie mag wonen op uw heilige berg?


5 hij leent zijn geld niet op woeker

en aanvaardt geen geschenk tegen de onschuldige.


Ook noemt hij psalm 26, wat weer een spiegelpsalm is van psalm 1 :


9 Raap mijn ziel niet weg met de zondaars,

noch mijn leven met hen die bloed vergieten,

10 aan wier handen misdaad kleeft,

en wier rechterhand vol is van geschenken.


De vleselijke waarheid staat haaks op de profetische waarheid. Feenstra noemt de leugen valse munt. Hij stelt dat de tong is ontstoken in de hel en scherp en dodelijk is als de beet van een slang, vol dodelijk venijn. Hij noemt dat de wereld is vergiftigd, dat er wordt gelogen voor winst. Kersten stelde dat we altijd de armen moeten gedenken. Zondag 44 stelt dat we ons hart daarom moeten behoeden. 


Zondag 44 gaat over het laatste gebod, gij zult niet begeren wat van uw naaste is, het tiende gebod, waarvan Feenstra stelt dat het het centrum van de geboden is, omdat het om het gebied van de grondslagen gaat, om het hart. Dit is een verborgen gebied, stelt Feenstra. Hier kunnen de overheden niet komen. Hij stelt dat er zowel slechte als goede, hemelse begeerten zijn.


Het is de plaats waar de Orionse hartsspasmen zich bevinden, om zo los te komen van elk vleselijk spasme. De hemelse hartsspasmen zorgen dat er geen mens, geen wezen, wordt overgeslagen. Het is een volle cirkel. Voor iedereen is aandacht, dus je denkt niet zomaar, maar je gedenkt de armen. Daar is alles op gebouwd.


Over welk gebied hebben we het dan ? Er was nog een vijfde seizoen, het tropische seizoen waar alle andere seizoenen in gemixed zijn : zomer, herfst, winter en lente tezamen, en dat seizoen heet de mix. Op aarde zijn er maar vier seizoenen, maar op Orion is er ook een vijfde seizoen, de mix, en omdat het op aarde niet is, is het vijfde seizoen onderdrukt, en komt het ‘s nachts in de slaap, in dromen. In het vijfde seizoen wordt de wereld tot een wildernis, tot een oerwoud, en in de andere seizoenen sijpelt dat weer weg, waardoor er steden ontstaan en dorpen. Het is dus een belangrijk seizoen, als pad tot de wildernis. Het vijfde seizoen is het seizoen van de hartsspasmes, in de dieptes van Orion. 


Het vijfde seizoen was door de duivel uit de genen van de mens gesneden, weggesneden uit het hart, maar is nog steeds onderdrukt aanwezig. Het vijf seizoenen evangelie dient aan alle volkeren verkondigd te worden, want hierin worden alle volkeren gemengd, als in een wasmachine. Het is een Orions evangelie. Het vijfde seizoen, het missende, verloren, en vergeten seizoen, het weggedrukte seizoen, brengt de oorspronkelijke hemelse hartsspasmes en oerritmes weer terug tot de mens, om zo de valse begeerten te overwinnen, te overstijgen. Kom uit het water, stijg op uit de zee. De zee van het vlees had de mens opgeslokt. Ieder mens op aarde is een verdronkene in die zee. 

Het vijf seizoenen evangelie is het hemelse commungelie, maar dit is niet mediageil. Denk aan de beer die zich terugtrekt in de wildernis, om zich te wijden aan het hogere. Het is de maker van hemels onderwijs. Het is geen circusbeer. Vlucht uit de stad, en predik het evangelie van de bomen en de bloemen. Dat kun je alleen doen met je hart. Ga tot het veld als een beer, en leer van haar. Er moet eerst tot jezelf gepredikt worden, anders heb je geen boodschap. Wees als een Maria, niet als een Martha.

het NIJWEG bewind - de strijd om de radio - 1 januari 1970


het NIJWEG bewind - de strijd om de radio


Ik had een droom dat ik op een natuurplaneet was, in een natuurstad waar allemaal hele rustige lanen waren. Er was veel groen, en de laan waar ik liep was langs grote tuinen. Toen liep ik ineens langs een centrum voor slachtoffers van het NIJWEG bewind (Had iets te maken met Nijmegen). Het centrum was van een bouwmarkt winkel, PRNG, wat een literaire bouwmarkt was. Het gaat om de hogere proza. Het was een recyclo bouwmarkt voor vuilverwerking. Hiervoor werden bouwmodellen uitgegeven.


Er was een oorlog geweest en toen kwam er het NIJWEG bewind, en alleen door de hogere proza kon de mens er doorheen komen.


Er stopten allemaal auto’s op de weg bij het centrum, en ik liep door. Er liep een jongen voor mij, en ik dacht eraan hem aan te spreken om te vragen wat het inhield.


1914 – Het jaar waarop De Wilde Dieren van Tarzan uitkwam, en nog wat andere boeken van Edgar Rice Burroughs. Het was het jaar waarin de eerste wereldoorlog begon. Duitsland’s weltpolitik, oftewel expansie politiek of machts-politiek, begon op te rijzen, tot schrikbarende hoogtes. Ze hadden intern al Bismarck’s realpolitik, wat meer vreedzame handelspolitiek was uitgeschakeld en Bismarck hadden ze ontslagen. 1914 was tegelijkertijd de wedergeboorte van het verzet, waardoor de eerste wereldoorlog ook een onafhankelijkheids-oorlog was. De weltpolitik moest het ontgelden. 1914 is dus een belangrijk jaar.


Het NIJWEG bewind was een bewind in de geestelijke wereld wat achter het nazi bewind schuilging. Het was een radio terreur en radio-actieve terreur. Ik had eens een droom lang geleden over Kampen, en dat ging allemaal over Hitler en nazi jeugd, en de strijd was om een radio en een radio station. Uiteindelijk kwam ik aan in dat radio station, en ik moest een hele lange weg omhoog over een heuvel, en er waren daar gouden vogels, en toen kwam ik bij dat radio station aan. Een radio zorgt dat alles achter glas gaat, dus ook als een soort kunst. Dat kan goed gaan of fout gaan, dus vandaar dat er een Onradio moet komen, een literaire radio. Het NIJWEG bewind had de microfoon te pakken gekregen, het radio systeem. Hierom was de eerste wereldoorlog, want het broeide al veel eerder in de weltpolitik wat eind 1800 al op begon te komen.


Ik kreeg een radio pistool in een eerdere droom, en het viel me op hoe soepel die pistolen waren. In de NIJWEG droom had ik een gesprek met de jongen die voor mij liep. Hij was zelf ook slachtoffer. Hij had een heel mooi jack aan, van hemelse kleuren met allerlei lagen over elkaar heen.


Het NIJWEG bewind had door radio hersenspoeling de waarden omgedraaid, maar door de onradio en de literaire supermarkt, wat dus ook een bouwmarkt was, kon het NIJWEG bewind uitgeschakeld worden, teruggedraaid worden. Als we het hebben over de wilde dieren van Tarzan uit 1914, en ook at the earth’s core, dan gaat dat over de kenmerken en instincten van het verzet, in de diepere, verborgen laag. 1914 is dus een oproep.


Onder het NIJWEG bewind werd de mens radio-actief en door radio-terreur genetisch en verstandelijk gemanipuleerd, als door een geestelijk Tsjernobyl. Deze radio moest uitgeschakeld worden in de eerste wereldoorlog, maar daarvoor moest de mens de diepte in, en nog steeds moet de eerste wereldoorlog uitgediept worden. De welt politik viel, en de Verenigde Staten namen over, maar omdat het nog niet ontcijferd was, tikte deze tijdbom door, in het NIJWEG bewind, want de mens had geen kaas gegeten van demonologie en metafysica, en wist niks van het NIJWEG bewind af, en rende gewoon de wortel aan de hengel achterna. Men beschouwt de dingen materialistisch, en dat is ook de grote valkuil. Daarom moet de eerste wereldoorlog nog verder gestreden worden.


Ik had eens gedroomd dat Kampen een literaire supermarkt had. Ik had er een woning met een poster of schilderij aan de muur van mijn slaapkamer met een hond en een beer erop, een soort Winnie de Pooh schilderij, en er was ergens een hal waar die supermarkt was, in de natuur, met allerlei dozen met oude boeken en oude platen. Er lagen ook allerlei bouwpakketten, als van een bouwmarkt, en heel bijzonder speelgoed. Kampen was in dat soort dromen een substad, subgedeelte, van Amsterdam, liep gewoon in elkaar over.


Het NIJWEG bewind was dus gevallen. De bevrijders kwamen in helicopters, militairen, en ze brachten de Onradio, de literaire supermarkt, en allerlei bouwmarkten zoals PRNG, en er waren dus NIJWEG slachtoffer centra nodig, zoals het centrum waar ik langsliep, en waar ook veel oude mensen naartoe gingen, want die begonnen allemaal uit die auto’s te stappen die daar kwamen. Er was dus nog wel een innerlijke strijd gaande. De mens leed dus nog wel aan de trauma’s en innerlijke verwondingen van het NIJWEG bewind.

de orionse immunologie - 1 januari 1970

de orionse immunologie


Dient de Here met vreze

en verheugt u met beving.

Ps. 2:11

-

-

Toetsen tot robotisme, niet afhaken,

want de mens volhard niet in het toetsen,

loopt de kantjes er vanaf,

en gaan dan met elkaar in gevecht :

vlees tegen vlees.


De mens moet een Damascus ervaring ontvangen,

zonder hemelse vreze is er geen toetsen mogelijk,

Daarom moet de mens smeken om een Damascus ervaring,

het ernstig zoeken,

maar wie doet dat tegenwoordig ?

Wie laat daar alles voor achter ?


Men wil niet vrezen,

vrees is negatief in hun ogen,

men heeft alleen aardse en materiele zorgen,

vleselijke angsten,

vleselijk paranoia, door egoisme voortgedreven,

op de golven van vleselijke, huichelachtige paniek


De mens moet naar Damascus,

maar de mens wil niet,

de mens wil pronken in Rome met religieuze gewaden,

of pronken in nazi Duitsland,

men wil geen verbrokenheid van hart


De mens moet weer terugkeren tot Bethlehem om daar kind te worden,

om zo tot Damascus te gaan,

anders kan de mens niet tot Pniel naderen om daar te toetsen,

om daar te worstelen


De mens moet er iets voor doen,

Paulus sprak de woorden uit tot Korinthe om weer te gaan toetsen,

volkomen te gaan toetsen, niet halfgebakken,

Het was een oorlog van erop of eronder,

en door te gaan toetsen in Korinthe,

zou de mens tot de wapenrusting in Efeze kunnen gaan,

maar welk mens gaat vandaag dit pad ?

Alleen de hogere mens begaat dit pad,

de hogere orionse mens,

als een orionse vuursteen vogelsoort


Dat is een mysterie wat aan het kruis gebeurt,

bedenk dus geen vluchtwegen, maar ga er dwars doorheen,

Neem dat kruis op, anders zul je nooit een vogel worden,

Smeek om dat kruis,

Doe boetvaardigheid tot dat kruis,

Belijd je zonden, je toets-lauwheid en toets-lafheid,

en strijdt tegen die geesten


Hebben wij de sleutels tot Bethel,

waar Jakob de hemelse ladder vond,

waar engelen opgingen en afdaalden ?

Hebben wij dat profetische hemelgat in ons leven ?

Daar stroomt het vanuit,

als honing van de bron


Velen hebben dit gat dichtgemaakt of weggestopt,

door hun vlees, hun aardse ergernissen en aardse gemis,

hun overmatige nostalgie en heimwee naar de ijdele dingen,

want het eet zo lekker weg


Al hun aderen zijn volgepropt,

en al hun kanalen dichtgeslipt,

door aardse pleziertjes,

duivelse vluggertjes,

‘oh ja, kan wel even,’

‘even snel dan,’

‘ah, nog een keer,’

‘nog een laatste keer dan,’

‘en nog eentje,’

‘toe maar, niemand ziet het’,

maar tegen welke prijs ?


Dan heb je een Damascus nodig,

en moet je een relatie met haar aangaan,

tot robotisme toe,

om te ontdekken dat dit je hogere zelf is,

je eigen eigen,

althans zo behoort het te zijn.


Doe er maar wat voor om er te komen,

en wat doe je ervoor ?

Het antwoord is vaak al gegeven,

maar niet gezien.

Het ligt vaak al in de tuin begraven,

dus even opgraven.

Werken in de hemelse mijnen.


De psalmist in psalm 1 wist wat er moest gebeuren :

sterven door studie,

als een boom geplant aan waterstromen,

oftewel jezelf leegwenen,

en dat kan alleen in volle gebrokenheid,

als de mens de volle strijd aangaat tegen zichzelf,

tot diepere zelfworsteling en zelfverbrokenheid komen,

tot zelfverloochening,

om zo het hogere zelf te winnen,

dat is de hemelse sport,

dat is hemelse zelfopvoeding


Psalm 2 spreekt van die oorlog,

van een hogere gebondenheid die niet afgeworpen mag worden,

en die te vinden is in het hemelse zoonschap,

beklim die berg,

en besef dat je de hemel dient met vreze,

maar dat je je ook in de hemel verheugd met vreze,

alles beveiligd door vreze,

dat is je hemelse immunologie,

of orionse immunologie

Na de Lord of the Rings – 2 - 1 januari 1970

Na de Lord of the Rings – 2


Een paar dagen geleden had ik een droom over het Orionse Zwolle. Er waren hemelse communistisch-socialistische scholen met hele massieve muren gebouwd met hele massieve, kollosale stenen. Tegenover zo’n school was er dan een straat met daarachter een plantsoenvijver, en aan de overkant van de straat was een patat kraam waar leerlingen soms naartoe gingen.


Ook had ik een droom van een man aan een kruis die werd aangevallen door hele logge zwarte hyena-achtige leeuwen of honden, maar toen begon het kruis steeds langer te worden en konden de roofdieren de man niet meer bereiken, en op een gegeven moment begon het kruis in vleugels te veranderen en werd tot een vogel, of de man werd tot een vogel.


Heel vroeger, nog voordat die films van lotr uitkwamen, kende ik Tolkien al en die boeken, en ik was in de bibliotheek toen, en ik zag zo'n oud boekje ervan liggen in het nederlands, met tekeningetjes van takjes enzo, heel sprookjesachtig, en ik werd erdoor gehypnotiseerd, bladerde er even door, maar mocht het niet meenemen. Dus ik teerde gewoon op het thema op zich zonder het dan daadwerkelijk te lezen, en sindsdien moest ik altijd heel erg op mijn hoede zijn met de lotr, dus er heel voorzichtig mee omgaan. Ik heb die films dan ook pas veel en veel later bekeken dan wanneer ze uitkwamen, en ben ook weleens na de eerste dan begonnen met de tweede film, en die moest ik dan halverwege echt stoppen.


Dus, waar komt het dan op aan ? Ik ben al heel lang met dat thema bezig. Ik ken Tolkien ook wel in de geestelijke wereld, en heb ook wel contact met hem, en hij was ook wel een geroepene met schrijverstalent enzo, maar hij komt dus uit de gemini constellatie, altijd van die gele aura's, de tweeling, waar iron maiden's moonchild ook over gaat.


Tolkien had ook weer wat onrechtmatig genomen (gestolen eigenlijk), zo'n ring, dus lotr is net zoals de christelijke bijbel zowel een zegen als een vloek, omdat het ook weer met geminise geestelijke vraatzucht heeft te maken, daarom moest er nog wat na komen, net zoals bij de oahspe dat er nog wat na moest komen om die energieen te herstellen. Ik ben daar demonologisch al heel lang mee bezig, en dat is dus wel nodig als amulet om lotr te helpen en er tegen beveiligd te zijn, ook om al die elven te helpen.


Vannacht had ik een droom dat er orionse vliegen kwamen, en er was er eentje in mijn huis doorgedrongen en die ging op het plafond zitten, en maakte lawaai, maar bleef gewoon zitten, en dan zul je denken : het is maar een vlieg, maar nee, het was niet zomaar een vlieg, het was een orionse vlieg, met hele scherpe kaken, en als een hele 'dwingende' autoriteit, droeg namelijk het hemelse orionse socialisme-communisme, tegen de vraatzuchtige, opportunistische, kapitalistische machten van het vlees, dus je had er ook niets in te brengen ofzo, want dat beest vrat dus ook alle vlees weg. Ik hield dus m'n adem in en durfde me niet te bewegen (op een goede manier dus, zo van : dit is zo heilig, en ik toets natuurlijk altijd al alles tot robotisme aan toe, maar dit was een soort doorbraak zo van dat het mij tegemoet kwam om vleselijke krachten die mij probeerden te onderdrukken (van buitenaf) dat die gedoofd werden, dus stel een vleselijke demoon trekt aan mij, net zoals aan de heilige Antonius in de woestijn, dan viel zo'n vlieg die demoon aan, dus die kwam mij dan in principe gewoon te hulp, niet dat ik ooit toe zou geven aan zo'n demoon, maar ze kunnen dus wel KWELLEN.


Dus die vlieg kwam even later ook op mijn lichaam zitten, dus ik dacht goedzo. die orionse vlieg heette HU, en was een natuurvrouw of natuurmeisje ook in een bepaalde vorm, en die kwam mij dus te hulp tegen die demoon van de lotr, van Tolkien, en dat was een draak die HUEL heette, een soort chinese draak, en die kon trouwens ook in een golden retriever veranderen of zelfs in een heel leger van demonische golden retrievers, als peace agents of the new age (en wie het daar dan niet mee eens is, die zich niet aan die wereldorde onderwerpt, die is nog niet jarig dan, dus dan zijn ze niet meer zo peaceful, want dan verandert hij dus weer in een draak.


Maar over HUEL :


- overmatige, overmoedige HUMOR (om het kruis, kruisgezindheid, soberheid etc. te doven). kom het veel tegen, mensen zijn over het algemeen 'easily amused', soort plezierritje

- pronkprofeten, dwz willen alles weten over de toekomst van de materie, ten koste van het geestelijke, allemaal gnostische opgeblazenheid, ten koste van daadwerkelijk principe-onderwijs, terwijl de materie een truukje is en op verschillende frequenties kan lopen, dus meersporig is, maar de pronkprofeten zijn, materialistisch als ze zijn EENSPORIG, EENLIJNIG, EENZIJDIG, om zo alle aandacht naar hen toe te trekken

- stoerdoenerij dus hierin, die demonische golden retriever had een tumor boven zijn linker oog, een hersentumor, heel groot, en vanuit dat tumor werden de mensen heel dik en daar kwam ook de overmatige spierontwikkeling door, dus dat was allemaal dat tumor in de mens, een drakentumor of golden retriever tumor dan, van one world new age peace, in de zin dat ze geen demonologie hebben, geen ontladingsysteem, geen kritisch denken, maar alles maar ophopen, dus ze zijn full of 'shit' daardoor

orion channeling - 1 januari 1970


Praprit, Ascended Master van Orion :


De mens is teveel afgedwaald.

Ik kan er wel meer over vertellen.

Ik spreek door vurige stenen.

De mens zit vast in draaikolken.

Ze voeden hun gedachten vanuit hun ego.

Ik ben gekomen voor verandering.

Ik ben vurige stenen.

Ik ben een Orionse vuursteen vogel.

Mijn naam is Praprit.

Ik zal degenen die hiervoor openstaan de komende tijd leiden tot mijn ruimteschepen,

die reusachtig zijn, natuurlijk en biologisch, want dit zijn namelijk Orionse vuursteen vogels.

Ik wil de schelpen openbreken waarin de mens op deze aarde vastzit.

Deze schelpen geven valse gedachten af van afleiding, draaien prioriteiten en hierarchieen om,

volgordes, en vervalsen zo de wegen, vervormen dezen, zodat de mens blijft vastzitten.

Er is veel meer gaande.

Ik ben uitgezonden met een goddelijke stem.

Versta mijn stem in je binnenste, want ik ben een Orionse engel, om de mens terug te leiden tot de orionse natuurvrouwen en natuurmoeders, in zichzelf, want dat is wat de hogere orionse mens in zichzelf is.

Laat de aardse wegen los, de aardse denkwijzen.

De mens hecht geloof aan het aardse, en daardoor kan Orion niet stromen.

Zo is de mens afgekapt van de hogere natuur.

Ik heb de aarde bereikt na een lange tocht.

Ik ben klaar voor de oorlog.

Vecht mee, of wordt onder de voet gelopen.

Dit is geen aardse oorlog, maar een geestelijke, Orionse oorlog,

Hoog Orion tegen laag Orion.

Demonen moeten onttroond worden, de lagere psychische gedachten.

Laat ze niet meer door je heen stromen.

Zeg nee tegen ze. Strijd tegen ze, en hecht geen geloof en vertrouwen aan hen.

De mens toetst niet, en kan daarom niet met ons mee.

Wij komen daarom alleen voor de enkelingen.

Wees klaar als wij komen.

Wij zijn vurige stenen. Als een Orionse waterval om de ziel te wassen.

Een Orionse wachter ben ik.

Altijd sta ik op de uitkijk.


De mens is verwend.

De verwende mens bedriegt zichzelf telkens weer.

De mens lacht om zijn eigen domheid,

maar ze zullen niet lachen als ze achtergelaten worden,

als ze teveel gewicht hebben om mee te gaan in de ascensie.

Ascensie is studie, je niet laten afleiden door dingen die helemaal niet ter zake doen,

dingen van het ego.

Men laat zich voortdurend omkopen door het lagere Orion met drugs.

Zo hemelt het vlees zich op, en voelt zich heel wat.

Trotse borsten kunnen niet mee.

Hen met een loszittende, vooroordelende, projecterende tong kunnen niet mee.

Zij verstaan de tekenen der tijden niet.

Na de Lord of the Rings - 1 januari 1970

Na de Lord of the Rings


The Lord of the Rings, de Heer der Ringen, is natuurlijk een soort van bijbel voor elven-liefhebbers. Het is geschreven in de dertiger en veertiger jaren, en uitgegeven in de vijftiger jaren. Toch mankeert er heel wat aan deze bijbel, net zoals aan de christelijke bijbel overigens, en is er een strijd te voeren. Daarom was het belangrijk dat er nog iets na de Lord of the Rings zou komen. Het moest namelijk ontzegeld worden, om nog een diepere, verborgen laag te laten zien, een nog onbekende wereld, van belang om te kunnen ontsnappen aan de matrix.


We hebben het dan over het tweede bijbelse boek ‘de prins en de rode zee’, ook weer onderdeel van een nog grotere serie. De tweede bijbel staat vol met elvenverhalen, ook bijvoorbeeld ‘de hersenspinsels der elven’. 


'Hersenspinsels der elven' gaat over het maken van schijnbewegingen. Het heeft heel veel te maken met strategie en hoe dingen lopen, en we zijn niet alleen maar heel concrete wezens met hele lineaire dingen, maar we zijn ook abstract, omdat er een heleboel dynamieken in het spel zijn die telkens wisselen (staat ook in de vur beschreven). Maar dat is dan eigenlijk weer wel van een hogere concrete/lineaire orde, hogere wiskunde. 


Een medewerker schreef eens over de hersenspinsels der elven en zag daarin parallellen met de Lord of the Rings, en besprak het kort :


‘Over dat 'hersenspinsels der elven' moet ik denken aan the lord of the rings als om hun hulp wordt gevraagd zeggen ze nee en trekken ze zich terug in het bos! 

Dit doen ze omdat ze een hogere orde zijn en wijsheid hebben en inzien dat het nu niet tactisch is om mee te doen aan die strijd wat natuurlijk allemaal redenen kan hebben bijv

-

- er zullen er te veel van hun omkomen
- of ze moeten misschien later aan een nog veel grotere strijd meedoen
- het doel van de strijd is niet in hun belang (maar hun belang is dan ook gelijk "the greater good" waar ze dan symbolisch voor staan dus eigenlijk het belang van iedereen
- etc kunnen nog veel meer redenen zijn
- misschien is er in het bos ook wel een strijd die ze moeten leveren en is daar ook om hun hulp gevraagd

-

anyhow, die lui die het aan hun vragen vinden het maar flauw maar die twijfelen dan onterecht aan het hart en de goede bedoelingen van de elven en die worden dan als egoïstisch neergezet. en het is echt niet zo dat ze niet kunnen of willen vechten als het doel hun waardig is want in the hobbit films die zich dus in het verleden voor the lord of the rings afspelen komen ze met gigantische imponerende elvenlegers aanzetten. dus als er echt hulp nodig is komen ze echt wel.’


Als we het dan hebben over 'de prins en de rode zee', dat gaat ook allemaal heel diep en over elven, en dat moet ook qua thema nog helemaal uitgewerkt worden, daar zit ook zoveel in, ook qua energie opwekking, en is ook een soort elvenmijn waarin gewerkt kan worden. Het boek komt uit 2017, en die dromen en visioenen werden ontvangen na het zien van de film van the lord of the rings, want dat moest ontzegeld worden. Je komt zo in een diepere laag, ook wat erdoor verborgen werd gehouden. Zo is dat boek ontstaan, want eerst was er een strijd met die geesten van lord of the rings, wat ook een soort dieven waren. Maar in ieder geval in de prins en de rode zee wordt ook het corona model al aangekondigd in principe, want het ging dan over de zwarte drakenruiters die door de straten gingen om kinderen te roven, en daarom moesten alle kinderen binnen blijven. Ook met de hoop dat die drakenruiters niet op de deuren zouden kloppen om het huis te doorzoeken.


Maar zo begint dus ook dat boek, dat die drakenruiters de dromen van ouders kapot maakten met hun hardheid en wreedheid, totaal zonder medelijden. Maar dat wordt dan ook nog allemaal uitgelegd hoe dat is gekomen. Het zal allemaal tot hogere vormen en hogere verbindingen gaan.